top of page

Shared Interests Group

Public·15 members

Farmakoterapijski Vodic Rapidshare


Cilj rada: Cilj ovog rada bio je da se analizira preoperativni farmakoterapijski pristup sa upotrebom tri preparata, iz grupe tioamida (PTU (propiltiouracil), Thyrozol (tiamazol) i Tiastat (tiamazol)), kod pacijenata obolelih od hipertireoze. Materijal i metode: Istraživanje je sprovedeno kao retrospektivna studija kojom su obuhvaćena 62 pacijenta starosne dobi od 18 do 84 godine, koji su se javili Centru za endokrinu hirurgiju KCS zbog operativnog rešavanja hipertireoze u periodu 2014.-2019.
Farmakoterapijski Vodic Rapidshare


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page